ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

célzott reklámcélú adatkezelésről

  1. Bevezető rendelkezések

1.1       Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon

1.2       Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

1.3 Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

2.         Adatkezelő

Az Adatkezelő:
Elnevezése:KISFAT Kft.
székhelye:1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. XI. ép. 2. em. 11.
cégjegyzék száma:Cg.01-09-923862
adószáma:14871137-2-42.
ügyvezető:Bokros Gábor
honlap:www.exclusivegroup.hu
www.exclusivecleaningservice.hu
www.excdesign.hu
www.exclusiveteambuilding.hu
www.exclusivegroupmagazin.hu
www.exclusivealpin.hu
www.exclusivepost.hu
www.mackotmindengyermeknek.hu
www.takaritoallasok.hu
www.exclusivewayoflife.hu
www.exclusiverealestate.hu
e-mail. cím:info@exclusivegroup.hu
mobil:+36-70-381-0862

3.         Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

3.1       Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezeli az Érintett személyes adatát.
3.2       Érintettekről kezelt adatok köre:

  1. neve
  2. e-mail címe

3.3       Adatkezelés célja:

3.4       Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásával egy időben köteles az Érintettről kezelt adatot a nyilvántartásából törölni.

4.         Az Érintett jogai:

4.1       A róla kezelt adatok körét megismerni.

4.2       Tájékoztatást kapni:

Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem tudja azonosítani. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

4.3       A róla kezelt pontatlan, hiányos adatokhelyesbítését, kiegészítését kérni.

Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti. 

4.4       A róla kezelt adatoktörlését kérni.

Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat:

Az Adatkezelő az adattörlésről lehetőségeihez képest köteles tájékozatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.

A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha

4.5       Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz.

Ennek keretében kérheti, hogy az Adatkezelő

4.6       Jogosult a róla kezelt adatokfelhasználásának korlátozását kérni:

4.7       Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesíti mindazokat, akivel a személyes adatot közölni volt köteles.

4.8       Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek, például új Adatkezelő részére továbbítsa.

5          Adatkezelő adatközlési joga

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait harmadik személy részére nem adhatja át.

6          Adatkezelő adattovábbítási joga

Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem továbbítja.
7          Érintett jogorvoslati joga

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve jogorvoslati igénnyel, illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

Hatályos: 2018. május 25. napjától visszavonásig